Dziedziczenie długów
Prawo Spadkowe

Dziedziczenie długów – korzystne zmiany!

W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczących nowych przepisów w Kodeksie cywilnym, związanymi z dziedziczeniem długów, postanowiliśmy wyjaśnić przedmiotowe zmiany.

Większa ochrona spadkobierców

Z dniem 18 października 2015 roku nowe przepisy zapewniają większą ochronę spadkobiercom. Mają zastosowanie do spadków, które zostały otwarte z tą datą lub z datą późniejszą (śmierć spadkodawcy dnia 18 października 2015 roku albo później). Jeśli spadkobierca w okresie 6 miesięcy od dowiedzenia się o odziedziczeniu spadku nie podejmie żadnego działania, wówczas dziedziczy ten spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że będzie ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Kolokwialnie mówiąc spadkobierca nic nie straci dziedzicząc spadek.

Wykaz inwentarza

Dziedziczenie według nowych zasad nakłada na spadkobierców dodatkowy obowiązek w postaci sporządzenia spisu majątku spadkodawcy (zestawienia aktywów i pasywów). Do tej pory do sporządzenia czynności spisu inwentarza uprawniony był wyłącznie komornik. Obecnie wprowadzono także instytucję wykazu inwentarza, który może być złożony w sądzie albo przed notariuszem. W wykazie inwentarza ujawnia się przedmioty należące do spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe do wartości (aktywów) złożonego wykazu. Niestety ustawa przewiduje sytuacje, gdy powyższe ograniczenie odpowiedzialności za długi nie wejdzie w rachubę. Stanie się to wtedy, gdy spadkobierca podstępnie pominie w wykazie inwentarza przedmioty należące do spadku albo podstępnie uwzględni w wykazie inwentarza nieistniejące długi.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt!