Podatek od spadków i darowizn
Darowizna,  Podatki,  Prawo Spadkowe

Podatek od spadków i darowizn – zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku:

Nabycie własności rzeczy wspólnej

objęcie podatkiem od spadków i darowizn nieodpłatnego nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność i wyodrębnienia własności lokali na rzecz współwłaścicieli

Gospodarstwo rolne

modyfikacja zwolnienia od podatku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część, polegająca na tym, że zwalnia się od podatku nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia

Służebność i użytkowanie

wyłączenie obowiązku zgłoszenia, o przypadki, w których w formie aktu notarialnego zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron czynności cywilnoprawnej, powiązane z odpowiedzialnością notariusza jako płatnika podatku przy umowach nieodpłatnego ustanowienia służebności i użytkowania

Obowiązek podatkowy

określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny, polecenia darczyńcy, zapisu zwykłego, dalszego zapisu albo polecenia testamentowego w przypadku, gdy jest realizowany w ratach, na chwilę realizacji części świadczenia (wypłaty raty)

Ulga mieszkaniowa

doprecyzowanie warunku zamieszkiwania przez 5 lat związanego z prawem do ulgi mieszkaniowej obejmuje także zamieszkiwanie w nowo wybudowanym budynku lub lokalu.